Vysoko hladina spodní – podzemní vody, nízká zastavěnost v území, rovinatý terén, stejně jako velké přirozené sklony terénu,
nepříznivé geologické podmínky jako tekuté písky, tvrdé podloží
to vše jsou podmínky pro využití podtlakového venkovního systému kanalizace ROEVAC ®.

Oblasti v okolí řek, jezer a nádrží pro jejich ochranu, pro ochranu podzemních vod v ochranných pásmech vodních zdrojů je použití podtlakové kanalizace často jedinou možností.

Výhodami řešení je nezávislost na průběhu terénu, malé průměry potrubí, vysoká flexibilita v řešení a nízké provozní náklady. Další výhody spočívají v řešení při realizaci kanalizace tj. při malých profilech potrubí nízké náklady na zemní práce, na opravy zpevněných ploch zejména pak komunikací, výhodný souběh s ostatními sítěmi.

Odpadní vody z kanalizační sítě se shromažďují v centrální podtlakové stanici a odtud jsou čerpány na čistírnu odpadních vod nebo do další stokové sítě. Typická podtlaková stanice se skládá z podtlakových sběrný nádob (1-2), několika podtlakových čerpadel, dvou tlakových čerpadel a kontrolního elektrického panelu. Kanalizační větvený systém je udržován neustále v podtlaku pomocí podtlakových čerpadel.

Jednotlivé domy jsou připojeny na kanalizační síť pomocí sběrných šachet (SŠ), které jsou umístěny u každého domu (na privátním nebo veřejném pozemku). SŠ jsou vybaveny podtlakovým ventilem s řídící jednotkou, které tvoří rozhraní mezi gravitační částí kanalizace (kanalizační přípojka z domu) a podtlakovou částí kanalizace (podružný podtlakový kanalizační řád). Splaškové odpadní vody odtékají z domu gravitační kanalizační přípojkou do sběrné jímky SŠ. Po naplnění tohoto prostoru se ventil automaticky otevře a podtlak odsaje odpadní vody z akumulačního prostoru do podtlakové kanalizační sítě, ventil se následně automaticky uzavře (asi po 5 vteřinách). Cyklus se následně opět opakuje. Ventil využívá ke své práci rozdílu tlaku, není tedy k k práci ventilu potřeba elektrická energie.

S ohledem na technické, ekologické a finanční aspekty odkanalizování, je podtlaková venkovní kanalizace
efektivní alternativou pro řešení oddílných systémů kanalizací.
V porovnání s klasickými gravitačními kanalizacemi nebo tlakovými systémy nabízí ROEVAC ® systém následující výhody :

 • významné úspory v nákladech na realizaci
 • zkrácení doby výstavby
 • mělké a úzké výkopy při zemních pracích
 • malé dimenze potrubí (DN 80 – DN 200)
 • přizpůsobivost ve vedení potrubí při realizaci díla (křížení sítí apod.)
 • snadná pokládka potrubí v okolí překážek
 • možnost pokládat potrubí v souběhu v jednom výkopu s potrubím vodovodu
 • systém je uzavřen vůči okolní – je nepropustný, nezapáchá
 • systém není průlezný
 • jedna centrální podtlaková stanice nahrazuje množství tlakových stanic

ROEVAC ® venkovní podtlakový systém kanalizace byl zavedený před více než 40-ti lety
a je doporučován mnoha nezávislými institucemi a organizacemi ze všech odvětví.
V současné době jsou ve světě instalovány stovky systémů podtlakové kanalizace ROEVAC ®.

V České republice je to více než 20 systémů s více než 20-ti podtlakovými stanicemi, téměř 4000 kusů sběrných šachet, které zajišťují odkanalizování cca 20.000 obyvatel. Současně jsou v provozu 3 systémy na Slovensku. V porovnání s klasickými gravitačními systémy využívá podtlakový systém následujících výhod ve svém využití:

 • rovinatá území
 • vysoko hladina spodní vody
 • kanalizační systém je situován v blízkosti řek, jezer, nádrží nebo v zátopových územích
 • nepříznivé základové podmínky
 • značně zasíťovaná území s velkými nároky na umístění kanalizace
 • proměnlivé odtoky odpadních vod např.rekreační oblasti
 • renovace kanalizačních systémů
 • venkovské oblasti s rozptýlenou zástavbou
 • přechody řek, potoků, železnic, silnic apod.
 • v mnoha případech lze podtlakový systém realizovat pomocí bezvýkopových technologií pokládky potrubí

V závislosti na topografii území jsou odpadní vody shromažďovány z okolí několika kilometrů v podtlakové stanici.
Odpadní vody odtékají z jednotlivých domů gravitačně do sběrných šachet ROEVAC ® (SŠ) umístěných v blízkosti každého domu.

Když se naplní sběrná jímka SŠ na předem daný objem, hydrostatický tlak aktivuje řídící jednotku, která následně otevírá ventil a odpadní voda je odsáta z sběrné jímky do stokové sítě. Ventil je otevřen cca 5 vteřin a automaticky se uzavírá, proces se následně opakuje. Celý proces nepoužívá elektrickou energii, vše pracuje automaticky na principu změny tlaku.

Pomocí přisátého vzduchu je odpadní vody transportována relativně vysokou rychlostí (5 m/s) potrubím stokové sítě do podtlakové stanice. ROEVAC ® podtlakový systém svým řešením garantuje maximální provozní spolehlivost při minimalizaci provozních nákladů.

Veškerá potrubní síť podtlakové kanalizace je napojena do podtlakové stanice respektive do podtlakových nádob stanice,
ty mohou být umístěny uvnitř nebo vně stanice. V nich jsou umístěny tlaková čerpadla, která přečerpávají odpadní vodu
dále do ČOV nebo veřejné stokové sítě.
V podtlakové stanici vytváří podtlak (cca 0,6 bar) podtlaková čerpadla.

Dimenzování podtlakové stanice je individuální a vypočítává na základě údajů o stokové síti a počtu připojených obyvatel. Řízení podtlakové stanice je automatické na bázi řídícího systému SIEMENS se software od firmy ROEDIGER. Existují také kompaktní podtlakové stanice ve výrobní řadě, podle výkonu (množství vzduchu / hodinu) a používají se pro menší podtlakové systémy.

Vodotěsné sběrné šachty ROEVAC ® jsou vyrobeny z PE ve třech variantách:

 • bez zatížení: pro pěší, pro umístění do nezpevněných ploch bez pojezdu vozidle
 • protizáplavové a bez zatížení: pro pěší, pro umístění do nezpevněných ploch bez pojezdu vozidle
 • protizáplavové a se zatížením: pro pojezd vozidel až do 40 tun
 • SŠ je vyráběna s ventily profilu DN 50 mm, DN 65 mm a DN 75 mm.

SŠ je typická oddělením prostoru pro umístění přepouštěcího ventilu s řídící jednotkou (vystrojení DPŠ) od prostoru kde se akumulují odpadní vody. Tím je zajištěna čistota, sucho a dobrá přístupnost obsluhy k ventilu a řídící jednotce.

Dalšími výhodami DPŠ ROEVAC ® jsou:

 • jednoduchá adaptace na potřeby odkanalizování domů v návaznosti na podtlakový systém
 • nezapáchá, menší akumulace odpadních vod
 • provoz je zajištěn bez potřeby elektrické energie
 • snadný přístup k podtlaku (zátka) umožňující snadné vyčištění a odstranění nečistot
 • snadné zamezení přístupu podtlaku k ventilu, což umožňuje snadnou výměnuOvládací jednotka ROEVAC ® pracující na bázi změny tlaku se skládá z podtlakového ventilu (membránový typ) a řídící jednotky.
Ventil je víceúčelový, jednoduše se instaluje a má příjemný design.
Vyrábí se v profilech DN 50 mm (použití pro rodinné domy), DN 65 mm (použití pro restaurace, hotely, veřejné budovy).

Největší ventil DN 75 mm (používá se pro nadměrné přítoky odp.vod) je konstruován pro speciální aplikace zejména pro mimo evropské státy. Má robusní konstrukci umožňující velké průtoky odpadních vod s větším množstvím vzduchu.

Ventily nepotřebují ke své činnosti elektrikou energii, jsou ovládány pneumaticky na základě změny tlaku ve vztahu k přítoku odp.vod do sběrné jímky.

Řídící jednotka ROEVAC ® otevírá ventil ve chvíli, kdy hladina vody ve sběrné jímce dosáhne max.výšky a uzavírá ventil ve chvíli, kdy je odsáta veškerá voda ze sběrné jímky a je zajištěna dodávka vzduchu do stokové sítě. Řídící jednotka je nastavitelná z pohledu doby otevření a lze tak optimalizovat množství vzduchu dodávaného do stokové sítě.

Doplňkem ovládací jednotky ROEVAC ® je instalace monitorovacího systému do DPŠ, který umožňuje sledovat podle čísla DPŠ nebo čísla popisného a názvu ulice poruchy na provozu a to zejména:

 • přeplnění sběrné jímky
 • trvalé otevření ventilu (ventil se nezavře)Vacuum Global s.r.o.

Žalanská 84
Teplice - Prosetice
415 01
Česká republika

Tel:       +420 720 934 631
Email:  info@vacuumglobal.cz