Podtlaková technologie používaná u vnitřních instalací kanalizace zajišťuje skutečnou úsporu vody.
Její výhody jsou ekonomické a ekologické.
Aplikace zajišťuje nezávislost systému na spádových poměrech a prostorových podmínkách a tudíž je výhodná pro nové budovy i pro rekonstrukce.

Podtlakový kanalizační systém do budov je výhodné používat zejména pro hotely, restaurace, letiště, nádraží, kancelářské nebo obchodní komplexy - budovy, kde je nutné zajistit odvedení odpadních vod na velké vzdálenosti nebo v komplikovaných dispozičních řešeních, kde jsou sociální zařízení umísťována centrálně.

ROEVAC ® podtlaková toaleta (WC) potřebuje pouze 1 litr na jedno spláchnutí.
Proč ?
Protože je využíváno vzduchu jako transportního média za pomoci vody. Podtlakové potrubí může být instalováno vertikálně a napojeno do potrubí vedeného pod stropem. Této flexibility ve vedení potrubí se využívá zejména u průmyslových a veřejných budov. Návrh a instalace vnitřního podtlakového systému kanalizace jsou nezávislé na spádech a dispozičním řešení.

Vnitřní kanalizace ROEVAC ® může být použita i na lodích.

Podtlaková vnitřní kanalizace má dvě hlavní výhody.
Zajišťuje velkou úsporu vody a nabízí rozsáhlou flexibilitu ve vedení potrubí, které umožňuje architektům a projektantům
optimalizovat dispoziční řešení budov.

Úspora vody
ROEVAC ® podtlaková toaleta potřebuje pouze 1 litr vody ke spláchnutí v porovnání s klasickými toaletami, které potřebují 6-10 litrů.
Úspora vody je teda 5-9 litrů na jedno spláchnutí. Množství vody pro pisoáry lze také redukovat a umyvadla lze vybavit rozstřikovacím výtokem (aerátor). Celková úspora vody pro provoz 1 umyvadla, 1 WC, 1 sprchy je cca 50 litrů za den.

Ideální podmínky pro využití podtlakového systému vnitřní kanalizace jsou při vysoké koncentraci zařizovacích předmětů současně s problémy spojenými s dispozičním řešením a současně při řešení rekonstrukce původního systému (gravitačního).

Flexibilita řešení
Vnitřní podtlaková kanalizace nabízí vysokou flexibilitu při návrhu i realizaci. Hlavní potrubí může být situováno mezi dvěma podlažími a to společně pro připojení zařizovacích předmětů pro obě tato podlaží. Potrubí nevyžaduje spády a není tudíž závislé na přirozených sklonech.

Vnitřní podtlakový systém odvádí splaškové odpadní vody od zařizovacích předmětů pomocí
přepouštěcích ventilů nebo evakuačních jednotek.
Potrubí je svedeno do sběrného tanku podtlakové stanice – především se používají kompaktní podtlakové stanice.
Podtlak vytváří podtlaková čerpadla, odpadní vody jsou tlakovými čerpadly umístěnými ve sběrném tanku čerpány do městské stokové sítě.
Celý systém je řízen automaticky na bázi řídícího sytému SIEMENS.

Potrubí je používáno zejména v materiálech HDPE – SDR 11, U.PVC PN 10 a výjimečně ve speciálních materiálech – galvanizované potrubí, litina. Profily potrubí jsou běžně od 50 do 90 mm.

Podtlakové toalety (WC) ROEVAC ® jsou vyráběny v provedení keramika nebo nerez a jejich provoz je následující:

po stisknutí tlačítka se otevře ventil a odpadní voda je transportována do potrubí podtlakového sytému vč.vzduchu a současně je otevírán ventil pro vodu a je omyta vnitřní část mísy oplachovou vodou
podtlakový ventil se následně automaticky uzavírá ale ventil vody je otevřen a oplachová voda natéká do mísy v předem určeném množství
je uzavřen ventil vody a tak je zastaven oplach vodou a voda je akumulována v míse, systém je připraven na další použití

ROEVAC ® podtlaková toaleta byla vyrobena a testována tak aby vyhověla evropským standardům.Podtlaková toaleta a podtlaková ovládací jednotka jsou hlavními komponenty systému,
který špinavé a šedé odpadní vody separuje a odvádí samostatně.

Špinavé vody z podtlakových toalet a pisoárů jsou odváděny podtlakovým systémem a transportovány do biologické čistírny odpadních vod. Během čištění se vytváří bioplyn, který je jímán a využíván jako zdroj energie. Kaly z procesu čištění jsou využívány pro kompostování s využitím v zemědělství nebo zahradnictví Tímto vzniká recyklační uzavřený okruh. Okruh může být uzavřen vč.využívání vyčištěných odpadních vod ve vztahu k povrchovým vodám a ve využití integrovaných energetických konceptů. Příkladem je projekt v Lúbecku (Německo).

Další informace najdete na www stránkách firmy ROEDIGER nebo přímo na ECOSAN.

Vacuum Global s.r.o.

Žalanská 84
Teplice - Prosetice
415 01
Česká republika

Tel:       +420 720 934 631
Email:  info@vacuumglobal.cz